In onze buurt zorgen wij voor mekaar. Vrijwillig waar het kan, professioneel waar het moet.

Zorg

Hieronder treft u de meest gestelde vragen over Zorg aan.

Zoeken in de veelgestelde vragen

Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

Wat is gedurende de Coronacrisis het beleid van de 8 Achterhoekse gemeenten omtrent het leveren van zorg en/of ondersteuning?
Wij verzoeken u om op basis van de actueel geldende richtlijnen uw eigen afweging te maken. Als u het gedurende de Coronacrisis niet verantwoord vindt om de levering van zorg en/of ondersteuning voort te zetten, ondanks inachtneming van de RIVM-richtlijnen, dan is het wenselijk dat u een alternatieve invulling geeft. Of dit kan en op welke wijze is afhankelijk van uw doelgroep en de betreffende cliënt. Uitgangspunt is dat de zorg die noodzakelijk is, moet worden verleend. Als dit niet op locatie kan, dan moet hier op een andere wijze invulling aan worden gegeven. Wij gaan ervan uit dat u als zorgaanbieder uw verantwoordelijkheid neemt en zo goed mogelijk in de ondersteuning van cliënten voorziet.
Wie regelt nu welke zorg of ondersteuning?
Voor ondersteuning kunt u terecht bij uw gemeente. Voor geneeskundige zorg of een hoog risico daarop kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar. De gemeente wil de hulp en ondersteuning zo goed mogelijk organiseren. Hiervoor maakt ze afspraken met zorgaanbieders.
Hoe geeft mijn gemeente invulling aan de veranderingen in de Wmo?

Wij organiseren zorg en ondersteuning dichtbij u. We kijken wat u zelf kan. Eventueel met hulp van uw omgeving. Ook kijken we wat mogelijk is vanuit 'algemene voorzieningen'. Bijvoorbeeld een dorpshuis, openbaar vervoer, een maaltijdservice etc. Maatwerk is de laatste optie. Deze voorzieningen worden voor u op maat gemaakt.

Kan ik straks nog wel naar een verzorgingshuis?

Dat is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Voor het wonen in een verzorgings – of verpleeghuis hebt u een indicatie nodig. Deze wordt afgegeven door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Ouderen die intensieve hulp nodig hebben (bijvoorbeeld 24 uurs toezicht) zullen een indicatie krijgen waarmee ze gewoon naar een verpleeghuis kunnen. Dit wordt geregeld in de nieuwe Wet langdurige zorg. Voor mensen die nu in een verzorgingshuis wonen, hebben de gewijzigde regels geen gevolgen, zij behouden hun plek in het verzorgingshuis.

Hoe hoog is mijn eigen bijdrage?
Het Rijk heeft bepaald dat de gemeente moet werken met een vast abonnementstarief. Dit betekent dat huishoudens allemaal dezelfde eigen bijdrage betalen voor zorg en ondersteuning vanuit de Wmo. Hiervoor ontvangt u een factuur via het landelijk Centraal Administratie Kantoor (CAK).  Meer informatie over de hoogte van het abonnementstarief vindt u op de website van het CAK: www.hetcak.nl.
Hoe moet ik een eigen bijdrage betalen?
Via het CAK (Centraal Administratie Kantoor) ontvangt u een rekening. Hierop staat hoe u deze kunt voldoen.
Ik heb meerdere vormen van zorg en ondersteuning. Betaal ik steeds een eigen bijdrage?

Als u zorg en ondersteuning ontvangt vanuit de Wmo, dan betaalt u een vaste eigen bijdrage volgens het abonnementstarief. Meer informatie over de hoogte van het abonnementstarief vindt u op de website van het CAK: www.hetcak.nl. Hier vindt u ook een rekentool om voor uw situatie te kunnen berekenen wat uw eigen bijdrage is. 

Hoe gaat het als je netwerk wel wil helpen, maar hier niet toe in staat is?
Uw netwerk kan niet altijd een goede ondersteuning bieden. Dat begrijpen we. We kijken samen met u wat nodig is om uw netwerk te versterken. Of welke andere oplossingen nodig zijn.
Ik heb moeite om mijn vraag aan Voormekaar goed te formuleren, kan ik daar hulp bij krijgen?

Ja, dat kan. Deze inwoners kunnen terecht bij hun zorgkantoor, de onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE of het Adviespunt Zorgbelang.

Zorgkantoor

Op de website van het zorgkantoor van de inwoner is meer informatie te vinden.

MEE

Voor meer informatie, telnr. 0900-9998888 of www.mee.nl  

Adviespunt Zorgbelang

Voor meer informatie, telnr. 0900-2438181 of www.adviespuntzorgbelang.nl 

Wanneer is er sprake van ouderenmishandeling?

Soms is er sprake zijn van opzettelijke mishandeling. Maar dit is lang niet altijd het geval. In andere gevallen kunnen mensen de zorg voor hun naasten of voor cliënten niet meer aan. Hun gedrag kan dan ontsporen, met bijvoorbeeld mishandeling tot gevolg.

Er bestaan verschillende vormen van ouderenmishandeling:

  • Lichamelijke mishandeling, bijvoorbeeld slaan of hardhandig beetpakken
  • Psychische mishandeling, bijvoorbeeld herhaaldelijk uitschelden, beledigen of isoleren
  • Financiële uitbuiting, bijvoorbeeld diefstal, veranderen van het testament en ongewenste bemoeienis met geldzaken
  • Verwaarlozing: het onthouden van lichamelijke of psychische zorg of voeding
  • Seksueel misbruik: ongewenste seksuele handelingen met of in het bijzijn van de oudere.

Ouderenmishandeling komt voor in huiselijke kring, maar ook in de ouderenzorg. In huiselijke kring betekent het: mishandeling door partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden of huisvrienden. Dit is een vorm van huiselijk geweld. In de ouderenzorg gaat het om mishandeling door zorgverleners. 

Er is altijd ruzie als de dochter van mijn oudere buurvrouw bij haar op bezoek is. Ik maak me zorgen. Wat moet ik doen?

U kunt ouderenmishandeling in huiselijke kring altijd melden bij Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor iedereen die met huiselijk geweld te maken heeft of krijgt.

Ouderenmishandeling kent veel vormen. Denk bijvoorbeeld aan lichamelijke of psychische mishandeling, verwaarlozing of diefstal. Er zijn meer vormen van ouderenmishandeling. Ook als u alleen een vermoeden heeft van ouderenmishandeling, kunt u dit melden.

Veilig Thuis kunt u bereiken via telefoonnummer 0800-2000. Kijk voor meer informatie op www.vooreenveiligthuis.nl

Heeft de gemeente een collectieve zorgverzekering?
De gemeente Berkelland heeft een collectieve zorgverzekering. Kijk op www.gezondverzekerd.nl, typ ‘Berkelland’ en lees meer over de mogelijkheden en kosten.
Moet ik voor maatschappelijke ondersteuning betalen?

Heeft u een indicatie voor een voorziening binnen de Wmo? Dan betaalt u daarvoor een vaste eigen bijdrage volgens het abonnementstarief. Deze eigen bijdrage wordt via het landelijk Centraal Administratie Kantoor (CAK) geind. Meer informatie over de hoogte van het abonnementstarief vindt u op de website van het CAK: www.hetcak.nl.