In onze buurt zorgen wij voor mekaar. Vrijwillig waar het kan, professioneel waar het moet.

Zorg

Hieronder treft u de meest gestelde vragen over Zorg aan.

Zoeken in de veelgestelde vragen

Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

Wie regelt nu welke zorg of ondersteuning?
Voor ondersteuning kunt u terecht bij uw gemeente. Voor geneeskundige zorg of een hoog risico daarop kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar. De gemeente wil de hulp en ondersteuning zo goed mogelijk organiseren. Hiervoor maakt ze afspraken met zorgaanbieders.
Welke zorgtaken zijn vanaf 1 januari 2015 naar de gemeente gegaan?
Vanaf 2015 regelt de gemeente ondersteuning, begeleiding en dagbesteding. Dit moet volgens de wet. Ook is de gemeente verantwoordelijk voor dagbesteding. Dit betekent niet dat vanaf 1 januari 2015 alles is veranderd. 2015 is een overgangsjaar. Heeft u voor 2015 nog een geldige indicatie? Dan loopt deze gewoon door. Uw gemeente neemt contact met u op. En bekijkt samen met u hoe de ondersteuning er daarna uit ziet.
Hoe geeft mijn gemeente invulling aan de veranderingen in de Wmo?

Wij organiseren zorg en ondersteuning dichtbij u. We kijken wat u zelf kan. Eventueel met hulp van uw omgeving. Ook kijken we wat mogelijk is vanuit 'algemene voorzieningen'. Bijvoorbeeld een dorpshuis, openbaar vervoer, een maaltijdservice etc. Maatwerk is de laatste optie. Deze voorzieningen worden voor u op maat gemaakt.

Moet ik voor maatschappelijke ondersteuning betalen?
Krijgt u een indicatie voor dagbesteding? Dan betaalt u voor deze voorziening net als nu een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt via het CAK geïnd.
Kan ik straks nog wel naar een verzorgingshuis?

Dat is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Voor het wonen in een verzorgings – of verpleeghuis hebt u een indicatie nodig. Deze wordt afgegeven door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Ouderen die intensieve hulp nodig hebben (bijvoorbeeld 24 uurs toezicht) zullen een indicatie krijgen waarmee ze gewoon naar een verpleeghuis kunnen. Dit wordt geregeld in de nieuwe Wet langdurige zorg. Voor mensen die nu in een verzorgingshuis wonen, hebben de gewijzigde regels geen gevolgen, zij behouden hun plek in het verzorgingshuis.

Hoe hoog is mijn eigen bijdrage?
De hoogte van uw eigen bijdrage hangt onder andere af van uw inkomen en vermogen. Op de site van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) staat een rekenmodule. Hiermee kunt u een proefberekening van de hoogte van uw eigen bijdrage maken. Dit kunt u ook samen met een medewerker van Voormekaar doen. U kunt ook bellen met het CAK om een proefberekening te laten maken. Het nummer is 0800-1925.
Hoe moet ik een eigen bijdrage betalen?
Via het CAK (Centraal Administratie Kantoor) ontvangt u een rekening. Hierop staat hoe u deze kunt voldoen.
Ik heb meerdere vormen van zorg en ondersteuning. Betaal ik steeds een eigen bijdrage?
Ja, u betaalt meerdere keren een eigen bijdrage. Het CAK berekent wat voor u de maximale eigen bijdrage is. U betaalt per maand nooit meer dan dit bedrag.
Hoe lang moet ik een eigen bijdrage betalen?
Gaat u in 2015 gebruik maken van ondersteuning of een voorziening vanuit de Wmo? Dan betaalt u een eigen bijdrage maximaal tot de kostprijs van de voorziening. Dit is bijvoorbeeld bij een hulpmiddel het geval. Of u betaalt de eigen bijdrage tot zolang de indicatie duurt. Let op: betaalde u in 2014 al een eigen bijdrage en loopt deze door in 2015? Dan geldt deze regel (het betalen tot de kostprijs) nog niet voor u.
Wanneer moet ik een wijziging doorgeven?
Gaat u veel meer of veel minder verdienen? Dan moet u dit zelf doorgeven aan het CAK. Doe dit op tijd. Zo weet u zeker dat u niet te veel betaalt of achteraf geld moet terugbetalen. Andere wijzigingen hoeft u niet door te geven aan het CAK. Bijvoorbeeld een verhuizing, of dat u meer of minder hulp krijgt. Dat doet de gemeente voor u.
Bent u het niet eens met de hoogte van de eigen bijdrage?
Misschien bent u het niet eens met de hoogte van de eigen bijdrage. U kunt dan bezwaar maken bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Wilt u weten hoe u dat doet? Belt u dan met het CAK of kijk op www.hetcak.nl
Wat is het mantelzorgcompliment?
Het Mantelzorgcompliment is per 1 januari 2015 komen te vervallen. Bij de gemeente Berkelland werken we met een mantelzorgwaardering. Meer informatie hoe u hiervoor in aanmerking kunt komen, vindt u op mantelzorgwaardering.
Wat organiseert Voormekaar voor mantelzorgers?

Elk jaar organiseert VMK activiteiten voor mantelzorgers.
Zo waren er in 2016 en 2017 een mantelzorgverwendag, inwoners konden zich aanmelden voor een mantelzorg compliment van 100 euro en zijn er elke maand mantelzorgcafe’s in Eibergen en in Neede.   Meer informatie hierover vindt u op mantelzorg

Hoe gaat het als je netwerk wel wil helpen, maar hier niet toe in staat is?
Uw netwerk kan niet altijd een goede ondersteuning bieden. Dat begrijpen we. We kijken samen met u wat nodig is om uw netwerk te versterken. Of welke andere oplossingen nodig zijn.
Ik heb moeite om mijn vraag aan Voormekaar goed te formuleren, kan ik daar hulp bij krijgen?

Ja, dat kan. Deze inwoners kunnen terecht bij hun zorgkantoor, de onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE of het Adviespunt Zorgbelang.

Zorgkantoor

Op de website van het zorgkantoor van de inwoner is meer informatie te vinden.

MEE

Voor meer informatie, telnr. 0900-9998888 of www.mee.nl  

Adviespunt Zorgbelang

Voor meer informatie, telnr. 0900-2438181 of www.adviespuntzorgbelang.nl 

Wanneer is er sprake van ouderenmishandeling?

Soms is er sprake zijn van opzettelijke mishandeling. Maar dit is lang niet altijd het geval. In andere gevallen kunnen mensen de zorg voor hun naasten of voor cliënten niet meer aan. Hun gedrag kan dan ontsporen, met bijvoorbeeld mishandeling tot gevolg.

Er bestaan verschillende vormen van ouderenmishandeling:

  • Lichamelijke mishandeling, bijvoorbeeld slaan of hardhandig beetpakken
  • Psychische mishandeling, bijvoorbeeld herhaaldelijk uitschelden, beledigen of isoleren
  • Financiële uitbuiting, bijvoorbeeld diefstal, veranderen van het testament en ongewenste bemoeienis met geldzaken
  • Verwaarlozing: het onthouden van lichamelijke of psychische zorg of voeding
  • Seksueel misbruik: ongewenste seksuele handelingen met of in het bijzijn van de oudere.

Ouderenmishandeling komt voor in huiselijke kring, maar ook in de ouderenzorg. In huiselijke kring betekent het: mishandeling door partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden of huisvrienden. Dit is een vorm van huiselijk geweld. In de ouderenzorg gaat het om mishandeling door zorgverleners. 

Er is altijd ruzie als de dochter van mijn oudere buurvrouw bij haar op bezoek is. Ik maak me zorgen. Wat moet ik doen?

U kunt ouderenmishandeling in huiselijke kring altijd melden bij Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor iedereen die met huiselijk geweld te maken heeft of krijgt.

Ouderenmishandeling kent veel vormen. Denk bijvoorbeeld aan lichamelijke of psychische mishandeling, verwaarlozing of diefstal. Er zijn meer vormen van ouderenmishandeling. Ook als u alleen een vermoeden heeft van ouderenmishandeling, kunt u dit melden.

Veilig Thuis kunt u bereiken via telefoonnummer 0800-2000. Kijk voor meer informatie op www.vooreenveiligthuis.nl

Heeft de gemeente een collectieve zorgverzekering?
Antwoord volgt...
Beschermd wonen: hoe zit dit precies?
Antwoord volgt...
Heeft de gemeente een collectieve zorgverzekering?
De gemeente Berkelland heeft een collectieve zorgverzekering afgesloten bij Menzis, Salland en Intwente (DSW). Heeft u een laag inkomen, dan kunt u daar gebruik van maken. Kijk op www.gezondverzekerd.nl, typ ‘Berkelland’ in en lees meer over de mogelijkheden en kosten.