In onze buurt zorgen wij voor mekaar. Vrijwillig waar het kan, professioneel waar het moet.

Zorg

Hieronder treft u de meest gestelde vragen over Zorg aan.

Zoeken in de veelgestelde vragen

Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

Waarom is de hervorming in de langdurige zorg nodig?
De veranderingen zijn gericht op degenen die zorg het meest nodig hebben. Dat zijn mensen die het niet zelf kunnen regelen. Voor hen moet zorg beschikbaar blijven. Nu en in de toekomst. Maar de overheid moet ook op de kosten letten. Anders wordt de langdurige zorg onbetaalbaar. De veranderingen zijn daarom ook gericht op wat mensen zelf kunnen. Samen met hun omgeving.
Welke wetten zijn veranderd?
De veranderingen in de zorg zijn vastgelegd in de wet. De begeleiding uit de AWBZ is overgeheveld naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). En er is een nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz). Deze nieuwe wet heeft de AWBZ vervangen. Ook delen van de Jeugdwet zijn gewijzigd. De overheid past de Zorgverzekeringswet (Zvw) niet aan.
Wanneer zijn de veranderingen in de langdurige zorg ingegaan?
De veranderingen zijn ingegaan op 1 januari 2015.
Wie regelt nu welke zorg of ondersteuning?
Voor ondersteuning kunt u terecht bij uw gemeente. Voor geneeskundige zorg of een hoog risico daarop kunt u terecht bij uw zorgverzekeraar. De gemeente wil de hulp en ondersteuning zo goed mogelijk organiseren. Hiervoor maakt ze afspraken met zorgaanbieders.
Welke zorgtaken zijn vanaf 1 januari 2015 naar de gemeente gegaan?
Vanaf 2015 regelt de gemeente ondersteuning, begeleiding en dagbesteding. Dit moet volgens de wet. Ook is de gemeente verantwoordelijk voor dagbesteding. Dit betekent niet dat vanaf 1 januari 2015 alles is veranderd. 2015 is een overgangsjaar. Heeft u voor 2015 nog een geldige indicatie? Dan loopt deze gewoon door. Uw gemeente neemt contact met u op. En bekijkt samen met u hoe de ondersteuning er daarna uit ziet.
Hoe geeft mijn gemeente invulling aan de veranderingen in de Wmo?

Wij organiseren zorg en ondersteuning dichtbij u. We kijken wat u zelf kan. Eventueel met hulp van uw omgeving. Ook kijken we wat mogelijk is vanuit 'algemene voorzieningen'. Bijvoorbeeld een dorpshuis, openbaar vervoer, een maaltijdservice etc. Maatwerk is de laatste optie. Deze voorzieningen worden voor u op maat gemaakt.

Houd ik mijn scootmobiel?

Ja. Als uw indicatie afloopt of uw scootmobiel vervangen moet worden, gaan we met u in gesprek. Het uitgangspunt blijft: zijn er alternatieven mogelijk? Als er in uw buurt alternatieven mogelijk worden, dan gaan wij met u in gesprek over de mogelijkheden gebruik te maken van deze alternatieven. Voldoen deze alternatieven niet, dan is maatwerk altijd mogelijk.

Houd ik mijn dagbesteding?

Ja, tot het einde van uw indicatie, maar uiterlijk tot 31 december 2015. Alle inwoners die dagbesteding hebben, krijgen in 2015 een gesprek. Hierbij wordt samen met u bepaald welke ondersteuning u nodig hebt. U houdt uw dagbesteding tot het einde van de indicatie of tot u instemt met nieuwe afspraken.

Moet ik voor dagbesteding betalen?
Krijgt u een indicatie voor dagbesteding? Dan betaalt u voor deze voorziening net als nu een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt via het CAK geïnd.
Houd ik vervoer naar mijn dagbesteding?

Ja. Tot het einde van de indicatie, maar uiterlijk tot 31 december 2015. We kijken met alle inwoners voor wie vervoer wordt geregeld of er ook andere oplossingen mogelijk zijn. Bijvoorbeeld of u het vervoer zelf of met uw omgeving kunt regelen. Lukt dit niet? Dan kunt u in aanmerking komen voor een toeslag voor vervoer. Deze toeslag gaat naar de aanbieder. De aanbieder is verantwoordelijk voor veilig en passend vervoer.

Kan ik straks nog wel naar een verzorgingshuis?

Dat is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Voor het wonen in een verzorgings – of verpleeghuis hebt u een indicatie nodig. Deze wordt afgegeven door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Ouderen die intensieve hulp nodig hebben (bijvoorbeeld 24 uurs toezicht) zullen een indicatie krijgen waarmee ze gewoon naar een verpleeghuis kunnen. Dit wordt geregeld in de nieuwe Wet langdurige zorg. Voor mensen die nu in een verzorgingshuis wonen, hebben de gewijzigde regels geen gevolgen, zij behouden hun plek in het verzorgingshuis.

Hoe hoog is mijn eigen bijdrage?
De hoogte van uw eigen bijdrage hangt onder andere af van uw inkomen en vermogen. Op de site van het Centraal Administratie Kantoor (CAK) staat een rekenmodule. Hiermee kunt u een proefberekening van de hoogte van uw eigen bijdrage maken. Dit kunt u ook samen met een medewerker van Voormekaar doen. U kunt ook bellen met het CAK om een proefberekening te laten maken. Het nummer is 0800-1925.
Hoe moet ik een eigen bijdrage betalen?
Via het CAK (Centraal Administratie Kantoor) ontvangt u een rekening. Hierop staat hoe u deze kunt voldoen.
Ik heb meerdere vormen van zorg en ondersteuning. Betaal ik steeds een eigen bijdrage?
Ja, u betaalt meerdere keren een eigen bijdrage. Het CAK berekent wat voor u de maximale eigen bijdrage is. U betaalt per maand nooit meer dan dit bedrag.
Hoe lang moet ik een eigen bijdrage betalen?
Gaat u in 2015 gebruik maken van ondersteuning of een voorziening vanuit de Wmo? Dan betaalt u een eigen bijdrage maximaal tot de kostprijs van de voorziening. Dit is bijvoorbeeld bij een hulpmiddel het geval. Of u betaalt de eigen bijdrage tot zolang de indicatie duurt. Let op: betaalde u in 2014 al een eigen bijdrage en loopt deze door in 2015? Dan geldt deze regel (het betalen tot de kostprijs) nog niet voor u.
Wanneer moet ik een wijziging doorgeven?
Gaat u veel meer of veel minder verdienen? Dan moet u dit zelf doorgeven aan het CAK. Doe dit op tijd. Zo weet u zeker dat u niet te veel betaalt of achteraf geld moet terugbetalen. Andere wijzigingen hoeft u niet door te geven aan het CAK. Bijvoorbeeld een verhuizing, of dat u meer of minder hulp krijgt. Dat doet de gemeente voor u.
Bent u het niet eens met de hoogte van de eigen bijdrage?
Misschien bent u het niet eens met de hoogte van de eigen bijdrage. U kunt dan bezwaar maken bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Wilt u weten hoe u dat doet? Belt u dan met het CAK of kijk op www.hetcak.nl
Bestaat het Mantelzorgcompliment nog?
Het Mantelzorgcompliment is per 1 januari 2015 komen te vervallen. Voortaan zijn gemeenten verantwoordelijk voor het waarderen van mantelzorgers. De gemeente krijgt hiervoor minder geld dan het Rijk ervoor kon uitgeven. Dit betekent dat het oude Mantelzorgcompliment niet meer terugkomt.
Wat organiseert Voormekaar voor mantelzorgers?

Elk jaar organiseert VMK activiteiten voor mantelzorgers.

Zo waren er in 2016 een mantelzorgverwendag, inwoners konden zich aanmelden voor een mantelzorg compliment van 100 euro en er worden mantelzorgsalons gehouden. De mantelzorgsalon is om de maand op de 3de woensdag. In 2017 is dit op 18 januari, 15 maart, 17 mei en 19 juli. De middagen worden telkens in De Hofmaat (Hofmaat 4) in Neede gehouden van 13.30-15.30 uur. 

Hoe gaat het als je netwerk wel wil helpen, maar hier niet toe in staat is?
Uw netwerk kan niet altijd een goede ondersteuning bieden. Dat begrijpen we. We kijken samen met u wat nodig is om uw netwerk te versterken. Of welke andere oplossingen nodig zijn.
Wat is het Wlz-overgangsrecht?
Het Wlz-overgangsrecht zorgt ervoor dat de aanspraak op de zorg van u of uw kind hetzelfde blijft gedurende de overgangsperiode. En dat de verantwoordelijkheid voor de organisatie van de zorg of het pgb bij het zorgkantoor blijft. Dit geeft zekerheid dat u of uw kind de juiste zorg krijgt. De minister heeft besloten het overgangsrecht te verlengen tot en met 31 december 2016. Met deze verlenging wil de minister alle bij uw zorg betrokken organisaties voldoende tijd geven uw zorg na de herindicatie goed te regelen
Hoe is andere intensieve zorg thuis geregeld?
Kinderen met intensieve kindzorg
 • Deze zorg gaat naar de zorgverzekering.
 • Uitzondering: meervoudig complex gehandicapte kinderen met verstandelijke beperkingen (5-19 jaar) kunnen gebruikmaken van het Wlz-overgangsrecht.
Jeugd en volwassenen met zorg vanwege een psychiatrische ziekte
 • Begeleiding, verzorging, kortdurend verblijf en beschermd wonen gaan naar de gemeente (Jeugdwet of Wmo 2015).
 • Het gaat hier om mensen bij wie psychiatrie de ‘dominante grondslag’ is. Dat wil zeggen: een psychiatrische ziekte is de belangrijkste reden waarom u of uw kind begeleiding, persoonlijke zorg of kortdurend verblijf krijgt.
Mensen met een indicatie voor ADL-assistentie
 • ADL-assistentie komt in een speciale regeling van de Wlz.
 • Aanvullende ondersteuning naast de ADL-assistentie komt uit de Wmo 2015 en/of zorgverzekering.
Mensen met palliatief terminale zorg
 • Palliatief terminale zorg wordt vanaf 2015 uit de zorgverzekering betaald. ◦Voor welke voorzieningen aan thuiswonende Wlz-gerechtigden blijven gemeenten in 2015 verantwoordelijk?
Het jaar 2015 is een overgangsjaar voor wat betreft de verstrekking van hulpmiddelen, woningaanpassingen én hulp bij het huishouden aan thuiswonende cliënten met een Wlz-indicatie. Dat betekent dat de gemeente in 2015 deze zaken nog moet blijven verstrekken.
Kan een inwoner met een Wlz-indicatie ook gratis cliëntondersteuning krijgen?

Ja, dat kan. Deze inwoners kunnen terecht bij hun zorgkantoor, de onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE of het Adviespunt Zorgbelang.

Zorgkantoor

Op de website van het zorgkantoor van de inwoner is meer informatie te vinden.

MEE

Voor meer informatie, telnr. 0900-9998888 of www.mee.nl  

Adviespunt Zorgbelang

Voor meer informatie, telnr. 0900-2438181 of www.adviespuntzorgbelang.nl 

Compenseert de gemeente de Wet tegemoetkoming chronisch zieken (Wtcg) en Compensatie Eigen Risico (CER) in 2015 nog?
De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en de Compensatie Eigen Risico zijn in 2014 opgeheven. In Berkelland worden inwoners met hoge zorgkosten gecompenseerd via het armoedebeleid in de vorm van de gemeentepolis.
Hoe kom ik in aanmerking voor de compensatie van de gemeente voor het eigen risico of voor mijn hoge zorgkosten?
Hebt u in 2013 geld gekregen van de Compensatieregeling Eigen Risico (CER) of de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg)? Per 2014 is deze regeling afgeschaft. In Berkelland is besloten een compensatie via de collectieve zorgverzekering GarantVerzorgd te bieden. Dit kan voor u ook interessant zijn. Via de website www.gezondverzekerd.nl kunt u kijken of de GarantVerzorgd bij u past. Ook kunt u hier premies vergelijken.
Voor wie is de GarantVerzorgd?
De GarantVerzorgd is een zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen en voor inwoners met een grote zorgvraag.
Wat zijn de voordelen van de GarantVerzorgd?
De GarantVerzorgd heeft een hoop voordelen ten opzichte van een “normale” zorgverzekering:
 • U krijgt een korting van 6% op de basisverzekering en 9 % op de aanvullende zorgverzekering en tandartsverzekering.
 • De gemeente geeft een extra korting van 10 euro op GarantVerzorgd 3. Ook heeft de gemeente de inkomensnorm verruimd van 110% naar 130, zodat meer mensen gebruik kunnen maken van de gemeentepolis.
 • U krijgt extra vergoedingen voor onder andere brillen, fysiotherapie, tandartskosten en de eigen bijdrage Wmo (exclusief rolstoel en vervoer) tot een maximumbedrag van 400 euro per kalenderjaar
 • Menzis accepteert u altijd, ook bij een mindere gezondheid.
 • Wat vergoed de GarantVerzorgd extra aan kosten?
  U krijgt een extra vergoeding voor onder andere brillen, fysiotherapie, tandartskosten en de eigen bijdrage Wmo.
Welke zorgverzekering past bij mijn situatie?
Welke zorgverzekering het best bij u past is afhankelijk van uw (medische) situatie. De OverstapCoach geeft persoonlijk advies en is bereikbaar via 088-2224900. Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 19.00 uur, lokaal tarief. Of kijk op www.gezondverzekerd.nl of de GarantVerzorgd voor u geschikt is.
Wat kost de premie voor de GarantVerzorgd?
De premie is afhankelijk van de verzekering die u kiest. En of u een bijdrage in de premie krijgt van de gemeente Berkelland. U kunt de premie vergelijken via www.gezondverzekerd.nl
Voor wanneer moet ik overstappen?
Wanneer u al verzekerd bent bij Menzis, kunt u tussentijds in het jaar overstappen. Bent u op dit moment verzekerd bij een andere zorgverzekeraar? Dan kunt u 1 x per jaar, voor 1 januari overstappen naar de Garant Verzorgd.
Kan ik in 2017 beschermd blijven wonen?
Ja. Als uw AWBZ-indicatie ZZP GGZ-C nog geldig is, kunt u beschermd blijven wonen. U houdt recht op de zorg die u had. Dit recht geldt voor vijf jaar. Behalve als uw indicatie eerder afloopt. Dan heeft u recht op beschermd wonen tot de einddatum van uw indicatie. De gemeente mag uw zorg wel op een andere manier organiseren.
Wat is de overgangsregeling voor beschermd wonen?
Voor beschermd wonen geldt een overgangsrecht van vijf jaar of korter als uw indicatie eerder eindigt. U heeft dan recht op beschermd wonen volgens de voorwaarden van de AWBZ.
Kan ik mijn PGB voor beschermd wonen behouden?
Net als in 2014 is na 1 januari 2015 een pgb mogelijk voor beschermd wonen. U krijgt dan een gemeentelijk pgb. Wel voert de gemeente Doetinchem in 2015 een gesprek met u. De gemeente Doetinchem is als centrumgemeente verantwoordelijk voor beschermd wonen. Als u beschermd wonen nodig blijft houden, dan krijgt u daarvoor een nieuwe indicatie.
Mijn indicatie voor beschermd wonen loopt af, wat moet ik doen?

Neem contact op met de gemeente Doetinchem of uw contactpersoon bij Voormekaar voor het verlengen van uw indicatie.

Hoe krijg ik een plek voor beschermd wonen als ik uit een kliniek of forensische zorg kom?
U moet zich melden bij het Voormekaarteam. Wij onderzoeken dan samen met u wat u nodig heeft. Uw hulpverleners kunnen u daarbij helpen. Beschermd wonen is landelijk toegankelijk. U kunt dus om beschermd wonen vragen bij een andere gemeente dan de gemeente waar u op dat moment woont.
Ik woon in een beschermde woonvorm. Kan ik daarnaast ook andere Wmo voorzieningen gebruiken?
Dat kan. Het Voormekaarteam kijkt samen met u naar de beste oplossing voor uw situatie. Dit zou een Wmo-voorziening kunnen zijn.
Ik maak gebruik van beschermd wonen. Bij wie moet ik zijn voor de dagbesteding?
Bij het Voormekaarteam uit uw kern. Als u dagbesteding nodig heeft, kan het Voormekaarteam u daarbij helpen.
Wat is ontspoorde mantelzorg?
We spreken van ontspoorde mantelzorg als mantelzorgers de zorg voor hun naaste niet meer aankunnen. Goede zorg slaat heel langzaam om in verwaarlozing of verkeerde behandeling. Een kenmerk van ontspoorde mantelzorg is het ontbreken van opzet.

Hiervoor kunnen twee redenen zijn:

 1. Mantelzorgers hebben onvoldoende tijd of zijn emotioneel en/of lichamelijk (over)belast. Dit leidt tot stress, uitputting en overbelasting.
 2. De mantelzorger heeft onvoldoende kennis of vaardigheden om goede zorg te verlenen. Hierdoor kan hij de zorgvrager verkeerd behandelen. 
Wanneer is er sprake van ouderenmishandeling?

Soms is er sprake zijn van opzettelijke mishandeling. Maar dit is lang niet altijd het geval. In andere gevallen kunnen mensen de zorg voor hun naasten of voor cliënten niet meer aan. Hun gedrag kan dan ontsporen, met bijvoorbeeld mishandeling tot gevolg.

Er bestaan verschillende vormen van ouderenmishandeling:

 • Lichamelijke mishandeling, bijvoorbeeld slaan of hardhandig beetpakken
 • Psychische mishandeling, bijvoorbeeld herhaaldelijk uitschelden, beledigen of isoleren
 • Financiële uitbuiting, bijvoorbeeld diefstal, veranderen van het testament en ongewenste bemoeienis met geldzaken
 • Verwaarlozing: het onthouden van lichamelijke of psychische zorg of voeding
 • Seksueel misbruik: ongewenste seksuele handelingen met of in het bijzijn van de oudere.

Ouderenmishandeling komt voor in huiselijke kring, maar ook in de ouderenzorg. In huiselijke kring betekent het: mishandeling door partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden of huisvrienden. Dit is een vorm van huiselijk geweld. In de ouderenzorg gaat het om mishandeling door zorgverleners. 

Er is altijd ruzie als de dochter van mijn oudere buurvrouw bij haar op bezoek is. Ik maak me zorgen. Wat moet ik doen?

U kunt ouderenmishandeling in huiselijke kring altijd melden bij Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor iedereen die met huiselijk geweld te maken heeft of krijgt.

Ouderenmishandeling kent veel vormen. Denk bijvoorbeeld aan lichamelijke of psychische mishandeling, verwaarlozing of diefstal. Er zijn meer vormen van ouderenmishandeling. Ook als u alleen een vermoeden heeft van ouderenmishandeling, kunt u dit melden.

Veilig Thuis kunt u bereiken via telefoonnummer 0800-2000. Kijk voor meer informatie op www.vooreenveiligthuis.nl

Team Neede Team Eibergen Team Borculo Team Beltrum Team Ruurlo