In onze buurt zorgen wij voor mekaar. Vrijwillig waar het kan, professioneel waar het moet.

Werk en inkomen

Hieronder treft u de meest gestelde vragen over Werk en inkomen aan.

Zoeken in de veelgestelde vragen

Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

Welke kansen biedt de Participatiewet voor mij?

Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat alle mensen met een arbeidsbeperking die kúnnen werken, aan het werk gaan (participeren). Een arbeidsbeperking houdt in dat iemand aanpassingen of faciliteiten nodig heeft om te kunnen werken.
De overheid heeft daarom afspraken gemaakt met werkgevers om meer mensen aan het werk te helpen en dus meer banen te creëren. De Participatiewet biedt dus kansen voor mensen die op zoek zijn naar werk.

Leuk die Participatiewet, maar zijn er wel genoeg banen?
Er zijn op dit moment meer werkzoekenden dan vacatures. Toch proberen we zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Daarnaast hebben werkgevers en werknemers beloofd (in het sociaal akkoord) dat ze 100.000 banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit zijn de zogenaamde garantiebanen. Een arbeidsbeperking betekent dat iemand wel kan werken maar daarvoor bepaalde aanpassingen nodig heeft.
Wat is de individuele inkomenstoeslag?

De individuele inkomenstoeslag is een toeslag voor wie langdurig heeft moeten rondkomen van een laag inkomen en geen uitzicht op inkomensverbetering heeft. De Sociale Dienst Oost Achterhoek bepaalt wat wordt verstaan onder een langdurig laag inkomen. 

De dag waarop u een verzoek om individuele inkomenstoeslag indient, wordt ook wel de peildatum genoemd. Op de peildatum moet u langdurig een laag inkomen hebben en geen uitzicht op inkomensverbetering. De peildatum kan niet liggen voor de dag waarop u zich gemeld heeft om individuele inkomenstoeslag aan te vragen. 

De individuele inkomenstoeslag wordt uitbetaald door de Sociale Dienst Oost Achterhoek. U moet een verzoek om individuele inkomenstoeslag indienen bij deze dienst waaronder uw woonplaats valt. 

U moet tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd zijn en u mag niet meer vermogen bezitten dan toegestaan voor de bijstand. Daarnaast mag u geen uitzicht op inkomensverbetering hebben. 

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Sociale Dienst Oost Achterhoek. Bezoekt u de site www.socialedienstoostachterhoek.nl of telefoneert u met 0544 – 474 200.

Krijg ik na 2015 nog studiefinanciering?

Het nieuwe stelsel van studiefinanciering is ingegaan per 1 september 2015. Het geldt voor studenten die voor het eerst studiefinanciering krijgen voor een bacheloropleiding of masteropleiding. De nieuwe studiefinanciering is onderdeel van een pakket aan maatregelen. Er zijn ook maatregelen die niet alleen voor nieuwe studenten, maar voor álle studenten met studiefinanciering gelden. 

De studiefinanciering is voor mbo’ers niet veranderd. De basisbeurs blijft in het mbo bestaan. Wel krijgen mbo’ers die jonger zijn dan 18 jaar ook recht op een studentenreisproduct. Deze verandering gaat in 2017 in. Sinds 1 september 2015 is de Basisbeurs een lening voor HBO en universiteit

Hoe zit de kinderbijslag in elkaar?

Kinderbijslag is een bijdrage in de kosten voor de opvoeding van kinderen tot 18 jaar.
De regeling in het kort:

  • De hoogte van de kinderbijslag wordt niet aangepast aan de prijsindex (inflatie). De bedragen blijven dus even hoog.  
  • Er gelden geen aanvullende voorwaarden meer voor kinderen van 16 en 17 jaar met een startkwalificatie (mbo-niveau 2 of hoger, havo- of vwo-diploma), voor de manier waarop ze hun tijd besteden.
  • Voor uitwonende kinderen tot 16 jaar verdwijnt de toets op hun inkomen.
  • De tegemoetkoming voor ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG) en de extra tegemoetkoming TOG voor alleenverdienende ouders met thuiswonende gehandicapte kinderen zijn  opgegaan in de kinderbijslag. In plaats van TOG en de extra tegemoetkoming TOG krijgen deze ouders straks meer kinderbijslag.
  • De regels zijn veranderd voor ouders die dubbele kinderbijslag krijgen omdat hun kind een opleiding volgt en niet thuis woont. Vanaf dat moment wordt gekeken naar het soort opleiding en naar de afstand tussen de school en het gezin. Volgde het kind al vóór 1 januari 2015 een opleiding en woonde het niet thuis? Dan gelden de nieuwe regels vanaf het schooljaar 2015-2016.
Hoe ziet de tegemoetkoming in de schoolkosten (WTOS) eruit?

De WTOS wordt uitgevoerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Op de website van DUO is praktische informatie te vinden: http://www.duo.nl .

Er bestaat recht op een tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) als u 18 jaar of ouder, maar jonger dan 30 jaar bent. Als u voortgezet speciaal onderwijs volgt, moet u 18 jaar of ouder maar jonger dan 20 jaar zijn. Verder moet u de Nederlandse nationaliteit hebben en een voltijd dagopleiding volgen in:

(Speciaal) voortgezet onderwijs Vmbo, havo, vwo, leerwegondersteunend onderwijsVoortgezet speciaal onderwijs Scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, kinderen met leer -en opvoedingsmogelijkheden.Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs 1 - of 2- jarige vmbo, havo of vwo voor volwassenen

Daarnaast is het van belang dat het programma van deze opleiding minimaal 850 klokuren per studiejaar bevat.

De tegemoetkoming bestaat uit twee onderdelen:

Een basistoelage die u altijd krijgt en verschilt qua hoogte voor uitwonende en thuiswonende leerlingen.Een aanvullende toelage bestaat uit een tegemoetkoming van het les– of cursusgeld, de zorgverzekering en de schoolkosten. De hoogte van de aanvullende toelage is afhankelijk van het inkomen van de ouders en het onderwijs dat wordt gevolgd.

Als uw ouders weigeren bij te dragen in uw schoolkosten, dan kan een verzoek worden gedaan om het niet toegekende deel van de aanvullende toelage toch te laten toekennen.

Wat is een kindgebonden budget?

Dit is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Die krijgt u naast de kinderbijslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw inkomen, hoeveel kinderen u hebt en hun leeftijd. Is uw vermogen te hoog? Dan krijgt u geen kindgebonden budget. 

Kindgebonden budget hoeft u meestal niet aan te vragen. U krijgt vanzelf bericht als u er volgens de Belastingdienst recht op hebt.

Krijgt u geen bericht en denkt u dat u wel recht hebt op kindgebonden budget? Dan kunt u het zelf aanvragen via ‘Mijn toeslagen’ op www.toeslagen.nl.

Op de website van de Belastingdienst leest u de voorwaarden en meer informatie. Ga daarvoor naar www.belastingdienst.nl.

Het kindgebonden budget is er voor ouders met een lager inkomen. Hoeveel kindgebonden budget u krijgt, hangt af van het aantal kinderen dat u hebt, de leeftijd van uw kinderen en de hoogte van uw (gezamenlijke) inkomen en van uw vermogen.

 

Heb ik recht op een (extra) kindgebonden budget?

Sinds 1 januari 2015 is de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting afgeschaft. In plaats daarvan heeft u misschien recht op een (extra) kindgebonden budget. Hoeveel (extra) kindgebonden budget u in totaal krijgt, hangt af van het eventueel hebben van een toeslagpartner, het aantal kinderen dat u hebt, de leeftijd van uw kinderen, de hoogte van uw (gezamenlijke) inkomen en van uw vermogen. 

Kreeg u in voorgaande jaren nog geen (extra) kindgebonden budget? Dan moet u zelf nagaan of u in recht hebt op (extra) kindgebonden budget. Maak een proefberekening op toeslagen.nl. Aanvragen doet u via ‘Mijn toeslagen’ op www.toeslagen.nl.

Wat betekent de kostendelersnorm?
De kostendelersnorm betekent dat als u een woning deelt met meer volwassenen (van 21 jaar of ouder), uw bijstandsuitkering daarop wordt aangepast. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw woning, hoe lager uw bijstandsuitkering. Hier zit wel een gedachte achter. Namelijk dat als u met meerdere mensen in één huis woont, u bepaalde kosten kunt delen. Denk aan een internetaansluiting of de kosten van huur. U hoeft maar één internetabonnement aan te schaffen of maar één keer de huur te betalen. Deze kosten kunt u dus ook delen.
Ik woon samen met mijn kinderen. Geldt de kostendelersnorm dan ook?

Dat is afhankelijk van de leeftijd van uw kinderen en of zij een inkomen uit arbeid hebben. Zijn uw kinderen jonger zijn dan 21 jaar, dan geldt de kostendelersnorm niet. Zijn uw kinderen ouder dan 21 jaar en hebben zij geen studiefinanciering dan geldt de kostendelersnorm wel.

Wat is verplichte tegenprestatie?

Met 'verplichte tegenprestatie' wordt bedoeld: u ontvangt een uitkering en in ruil daarvoor mag de Sociale Dienst Oost Achterhoek u vragen iets terug te doen voor de maatschappij. De tegenprestatie bestaat uit onbetaald werk dat nuttig is voor de samenleving. Dit kan van alles zijn. Bijvoorbeeld sneeuw schuiven voor buren, vrienden of familie, taalmaatje zijn voor inburgeringsplichtigen, koffie schenken in een wijkcentrum, leesouder zijn op school. Of extra aandacht geven aan kwetsbare of eenzame mensen aanvullend op de bestaande zorg die er is. Er is veel meer te bedenken! En ook u kunt met ideeën komen. Bespreek met uw consulent bij de Sociale Dienst Oost Achterhoek welk soort activiteiten u wel zou kunnen doen en wat voor u mogelijk is en wat niet. 

De gemeente kan u ook werkervaring laten opdoen in de vorm van vrijwilligerswerk of een participatieplaats. Daar krijgt u niet voor betaald, maar kan een onderdeel uitmaken van uw re-integratietraject. Dit is geen tegenprestatie, maar onderdeel van uw re-integratie.

Dwingt de gemeente mij een tegenprestatie te doen?
'Verplicht' wil niet zeggen dat de Sociale Dienst Oost Achterhoek u dwingt tot een bepaalde activiteit. De tegenprestatie moet wel bij u passen. Dat bespreken ze met u, als een verplichte tegenprestatie voor u gaat gelden.
Wat gebeurt er als ik geen tegenprestatie wil doen?

Als de Sociale Dienst Oost Achterhoek van u een tegenprestatie vraagt, maar u wilt hier niet aan meewerken, dan kan er een maatregel worden opgelegd. Dat betekent dat u één of een aantal maanden een lagere uitkering ontvangt of zelfs helemaal geen uitkering meer. Hoeveel lager en voor hoe lang, dat bepaalt de Sociale Dienst Oost Achterhoek. Daar zijn regels voor. Deze worden vastgelegd in een verordening.

Team Neede Team Eibergen Team Borculo Team Beltrum Team Ruurlo