In onze buurt zorgen wij voor mekaar. Vrijwillig waar het kan, professioneel waar het moet.

Persoonsgebonden budget (PGB) en trekkingsrecht

Hieronder treft u de meest gestelde vragen over Persoonsgebonden budget (PGB)
en trekkingsrecht aan.

Zoeken in de veelgestelde vragen

Klik op de vraag om het antwoord te lezen.

Mijn pgb-budget klopt niet.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzorgt sinds 1 januari 2015 de uitbetaling vanuit het persoonsgebonden budget (pgb). Wanneer uw pgb-budget niet klopt, kunt u contact opnemen met de SVB. Dit kan per telefoon (030) 264 82 00 en per e-mail pgb@svb.nl. Daarnaast is er het Rapid Response Team. Dit team kan in ernstige situaties binnen enkele dagen de budgetten uitkeren. Schrijnende gevallen kunnen zelfs binnen één dag worden opgelost. Via de organisatie Per Saldo is het mogelijk om rechtstreeks een melding te doen. Dit kan via de website: http://www.pgb.nl/nieuws-over-het-pgb/nieuwsbrieven/nieuwsbrief-per-saldo/nieuwsbrief-week-9.

In Mijn PGB gegevens staan verkeerde gegevens. Wat moet ik doen?
Het kan voor komen dat in Mijn PGB niet de juiste zorgwet getoond wordt. Mogelijk is in de gegevensuitwisseling met gemeente of zorgkantoor iets mis gegaan. Dit heeft geen invloed op de uitbetaling. Het is wel belangrijk dat de juiste gegevens vermeld staan. Neem daarom contact op met de SVB zodat zij het kunnen aanpassen.

Staan er in Mijn PGB andere bedragen of andere zorgverleners dan u aan de SVB heeft doorgegeven? Neem dan contact op met de SVB om dit te melden.
Welke zaken veranderen er om trend het PGB en het overgangsjaar 2015?
Vanaf 1 januari 2015 krijgen inwoners het pgb niet meer op hun eigen bankrekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert dan deze budgetten. De SVB betaalt in opdracht van de inwoner de zorgverleners. Dat is trekkingsrecht. Hiervoor moeten inwoners een zorgovereenkomst met hun zorgverleners hebben. De zorgovereenkomst moet zijn goedgekeurd door de gemeente (Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 of Jeugdwet) of het zorgkantoor (AWBZ of Wet langdurige zorg). Het trekkingsrecht maakt de verantwoording over de uitgaven makkelijker. De SVB neemt namelijk een groot deel van de financiële administratie over.

De SVB betaalt de zorgverleners alleen als er een zorgovereenkomst is tussen de inwoner en de zorgverlener. Inwoners moeten deze overeenkomst zelf sluiten en naar de SVB sturen. De SVB heeft ook modelovereenkomsten die inwoners kunnen gebruiken. Deze  zijn te vinden op www.svb.nl/pgb.

Vanaf 1 januari 2015 betalen inwoners hun zorgverleners niet meer zelf. Ze geven de Sociale Verzekeringsbank (SVB) opdracht om uw zorgverleners te betalen. Daarvoor dienen ze een declaratie in. Dit kan een factuur zijn, een urenbriefje of een vooraf afgesproken maandelijks bedrag. Inwoners krijgen elke maand een overzicht van hun uitgaven. Op het overzicht staat hoeveel budget ze nog over hebben. Op de website van de SVB kunnen inwoners via ‘Mijn PGB’ altijd hun budget en alle betalingen bekijken.
Waarom wordt het trekkingsrecht ingevoerd?
Het trekkingsrecht moet fraude tegengaan. Het trekkingsrecht vermindert ook de administratieve lasten van pgb-houders. De SVB beheert voortaan het budget van de inwoner, voert de eventuele werkgeverstaken uit en zorgt voor de betaling aan de zorgverleners.
Hoe weet de inwoner of zijn zorgovereenkomst goed is?
In de brief die inwoners van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of het zorgkantoor krijgen, staat een adres. Als inwoners hun zorgovereenkomst naar dit adres opsturen, krijgen ze bericht terug. Hierin staat of ze de zorgovereenkomst nog moeten aanpassen of dat de overeenkomst goed is. Het is verstandig om de modelovereenkomsten van de SVB te gebruiken. Dan weten inwoners vrijwel zeker dat de zorgovereenkomst goed is.
Welke overgangsregelingen gelden er voor het pgb?

Voor inwoners die op 1 januari 2015 een pgb ontvangen, geldt dat 2015 een overgangsjaar is.  Inwoners behouden hun pgb tot 31 december 2015 tenzij hun indicatie eerder afloopt. Dan behouden ze het pgb tot het einde van de indicatie.

  • Wmo: De gemeente kan inwoners al eerder voor een gesprek uitnodigen als de indicatie in 2015 afloopt. In dat gesprek kijkt u samen wat de beste oplossing is. Het is mogelijk dat daar iets anders uit komt dan wat nu in uw indicatie staat. Als inwoners akkoord gaan met de nieuwe oplossing gaat deze oplossing in en vervalt de indicatie. Tot 31 december 2015 of tot de einddatum van uw indicatie gaat het voorstel van de gemeente alleen gelden als inwoners ermee akkoord gaan.
  • Jeugdzorg: kinderen blijven de zorg van de eigen zorgaanbieder ontvangen in 2015. In de meeste gevallen betekent dit dat kinderen het pgb behouden. Als de gemeente de aanbieders waarbij ouders zorg inkopen hebben gecontracteerd dan krijgen kinderen dezelfde zorg in natura.
  • Zorgverzekeringswet: voor het behoud van het pgb naar de Zvw geldt dat de zorgverzekeraar een maximale vergoeding kan instellen, waardoor het PGB in 2015 lager kan zijn dan in 2014.
Wat zijn de voorwaarden waar een inwoner aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor een pgb?
De inwoner moet voldoen aan de volgende criteria om in aanmerking te komen voor een pgb:
  • de inwoner moet zelf, of met behulp van zijn netwerk, in staat zijn tot een redelijke waardering van zijn belangen en in staat zijn de aan een pgb verbonden taken op verantwoorde wijze uit te voeren. Dit betekent dat de inwoner (of iemand die hij daarvoor inschakelt) moet kunnen inzien wat er aan ondersteuning moet worden ingekocht op grond van de beschikking, hij moet offertes kunnen opvragen, hulpverleners kunnen aansturen, de administratieve verplichtingen richting gemeente en Sociale Verzekeringsbank kunnen uitvoeren etc.;
  • de inwoner moet kunnen motiveren waarom hij de maatwerkvoorziening als pgb geleverd wil krijgen;
  • er moet zijn gewaarborgd dat hetgeen hij met zijn pgb inkoopt veilig, doeltreffend inwonergericht wordt verstrekt. Hierbij wordt meegewogen dat hetgeen de inwoner wenst in te kopen in redelijkheid geschikt zijn voor het doel waarvoor het pgb wordt verstrekt en ook van voldoende kwaliteit is.
  • Binnen welke termijn moet de inwoner de voorziening waarvoor hij een pgb heeft gekregen aanschaffen?

Na ontvangst van de beschikking heeft de inwoner 6 maanden de tijd om de voorziening aan te schaffen.

Mag een gemeente een pgb weigeren als de inwoner beargumenteert dat de ondersteuning in natura voor hem niet passend is?
Eén van de voorwaarden voor een persoonsgebonden budget is dat de inwoner zich gemotiveerd op het standpunt stelt dat hij een pgb wenst in zijn specifieke situatie. Indien de inwoner dit in redelijkheid heeft beargumenteerd, is deze voorwaarde geen grond voor de gemeente om een pgb te weigeren. Uiteindelijk is het de gemeente die – op basis van de voorwaarden in de wet en de verordening- een besluit neemt en een beschikking treft. Indien een gemeente weigert de maatwerkvoorziening in de vorm van een pgb te verstrekken, dan is dat een besluit van de gemeente waar voor de inwonende mogelijkheid van bezwaar en beroep voor open staat.
Kan de gemeente een pgb intrekken?
Ja, de gemeente kan een pgb intrekken als inwoners onjuiste of onvolledige gegevens hebben verstrekt. Of als inwoners het pgb niet gebruiken of voor een ander doel gebruiken.
Kan de gemeente een pgb voor Jeugdhulp weigeren?
Ja, een gemeente kan een pgb weigeren als inwoners niet voldoen aan de regels voor het pgb. In de Jeugdwet is geen minimumaantal uren of dagdelen opgenomen om voor een pgb in aanmerking te komen. Vanaf 1 januari 2015 geldt de 10 uursgrens dus niet meer.
Kan ik een pgb krijgen van de gemeente en de zorgverzekeraar?
Ja, inwoners met een kind die een indicatie heeft voor bijvoorbeeld begeleiding, verzorging én verpleging krijgen in 2015 een pgb van de gemeente (Wmo of Jeugdwet) én de zorgverzekeraar (Zvw). Het pgb van de gemeente kunnen ze alleen besteden aan de zorg en ondersteuning waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Het pgb van de zorgverzekeraar kunnen ze alleen besteden aan de zorg waarvoor de zorgverzekeraar verantwoordelijk is.
Kan de gemeente nadere regels stellen die een PGB voor het sociale netwerk uitsluiten?
De gemeente mag voorwaarden stellen aan een PGB vanuit de Wmo en Jeugd voor informele hulp. De gemeente mag niet het sociale netwerk in zijn geheel uitsluiten. Dit wordt per aanvraag beoordeeld. Het gaat bij een PGB altijd om een maatwerk/ individuele voorziening: dan is er al eerder bij de aanvraag onderzocht of er sprake is van ‘gebruikelijke hulp’ en of inzet van het eigen netwerk mogelijk is. Indien dit niet aanwezig is, kan een maatwerkvoorziening aangevraagd worden en dus een PGB.

Team Neede Team Eibergen Team Borculo Team Beltrum Team Ruurlo